लोक सेवा आयोगले २०७७/७८  को वार्षिक क्यालेन्डर विभिन्न पदहरुको पूर्ति सम्बन्धी प्रकाशित गरेको छ। लोक सेवा वार्षिक क्यालेन्डर २०७७/७८  यस क्यालेन्डरले ती उम्मेद्वारहरुलाई मद्दत पुर्‍याउँछ जो...